• The best prices {"origin": ["PMI:Palma"], "destination": ["YTO:Toronto"]}